Pradžia | Naujienos | Konkursas biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Konkursas biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Teksto dydis: Decrease font Enlarge font

Plungės suaugusiųjų švietimo centras skelbia konkursą biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

Biudžetinė įstaiga, Plungės suaugusiųjų švietimo centras, V.Mačernio g. 29, Plungė, LT-90132, el. paštas: sekretore@suaugplunge.tel.: (8 448) 72394, įstaigos kodas: 191130798.

Skelbiamas konkursas  biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigoms (1 etatas) užimti.

Darbo sutartis: neterminuota.

Atlyginimas mokamas remiantis ,,Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu“ bei atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikaciją.

I.  DARBO POBŪDIS

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas planuoja ir organizuoja skyriaus darbą pagal patvirtintus nuostatus, paskirsto užduotis ir pavedimus skyriaus darbuotojams, kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

Organizuoja biudžetinių įstaigų nepiniginio, finansinio turto, gautinų sumų, piniginių lėšų, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų buhalterinės apskaitos tvarkymą centralizuotai pagal kiekvieną biudžetinę įstaigą, jų vykdomas programas, lėšų šaltinius, valstybės funkcijas, laikydamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, VSAFAS ir kitų teisės aktų nuostatų, užtikrindamas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą;

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, buhalterinės apskaitos srityje ir 5 metų ar didesnę darbo patirtį viešojo sektoriaus finansų administravimo ir finansų tarnybos darbo organizavimo srityse, įvairių atskaitomybių parengime;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį su finansų ir apskaitos valdymo, strateginio veiklos planavimo ir optimizavimo sistema „MyLobster“;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus vykdomas buhalterinės apskaitos funkcijas, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Centro direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, Centro nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu. Mokėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);

1.4. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS World, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

1.6. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, atsakingu, komunikabiliu, mokėti bendrauti, operatyviai spręsti iškilusias problemas, savarankiškai planuoti savo ir skyriaus veiklą.

III. PRETENDENTAI PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

2. Pretendentai dalyvaujantys konkurse pateikia šiuos dokumentus:

2.1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2.2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

2.3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas:

2.4. Gyvenimo aprašymą;

2.5. Užpildytą pretendento anketą (Aprašo 2 priedas);

2.6. Predententas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

El. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

http://portalas.vtd.lt/lt/biudzetiniu-istaigu-centralizuotos-buhalterines-apskaitos-skyriaus-vedejas-322;517760.html

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Adresas: V.Mačernio g. 29, Plungė

Skelbimo publikavimo data 2018- 05-02

Skelbimas galioja iki : 2018-05-16

Kontaktinė informacija: informacija teikiama tel.: 8 448 72394 arba mob.: 868735027

Plungės suaugusiųjų švietimo centras

  • Siųsk draugui el. paštu Siųsk draugui el. paštu
  • Versija spausdinimui Versija spausdinimui
  • Grynasis tekstas Grynasis tekstas

Pamokų laikas

Jaunimo mokyklos skyriaus klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 8:00 8:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 10:45 11:30
5 11:40 12:25
pietų pertrauka 12:25 12:45
6 12:45 13:30
7 13:40 14:25

Jaunimo klasių tvarkaraščiai

Gimnazinių klasių

PAMOKA PRASIDEDA BAIGIASI
1 16:10 16:55
2 17:00 17:45
3 17:50 18:35
4 18:40 19:25
5 19:30 20:15
6 20:20 21:05

Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių

Facebook