RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“ NUOSTATAI

PLUNGĖS SENAMIESČIO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2016 m. sausio 29 d. Nr. B-12 Plungė Vadovaudamasis Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų, patvirtintų Plungės rajono savivaldybės 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-157, 28.11 p., t v i r t i n u respublikinės pradinių klasių mokytojų konferencijos „Mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas“ nuostatus (pridedama). Direktorius Algirdas Serva

PATVIRTINTA

Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus

2016 m. sausio 29 d.   įsakymu Nr. B-12

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS

„MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS“

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios nuostatos reglamentuoja respublikinės pradinių klasių mokytojų konferencijos „Mokytojo ir mokinio kūrybiškas bendradarbiavimas“ (toliau – Konferencija) tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIA

2. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie kūrybiškumo ugdymo iššūkius ir

galimybes, skatinti mokytojus ieškoti inovatyvių ugdymo būdų ir metodų.

3. Konferencijos uždaviniai:

3.1. Suteikti teorinių ir praktinių žinių mokytojams, dirbantiems pradinio ugdymo pakopoje.

3.2. Ugdyti inovatyvumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

3.3. Skatinti bendradarbiavimą, pozityviosios patirties sklaidą.

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Konferencija įvyks 2016 m. kovo 31 d. Plungės Senamiesčio mokykloje (Minijos  g. 5, Plungė).

5.Registracija į konferenciją vyksta iki  2016 m. kovo 15 d.

6. Konferencijos pradžia 10:00 val. (dalyvių registracija nuo 9:30 val.).

7. Siūlomos potemės darbui sekcijose:

  • Kūrybiškas mokinio ir mokytojo bendravimas pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.
  • Projektinė (tiriamoji) veikla – galimybė ugdyti mokinių kūrybiškumą.
  • Inovatyvių metodų panaudojimas pamokose.

8. Konferenciją organizuoja  Plungės Senamiesčio mokykla, Plungės suaugusiųjų švietimo centras.

9. Konferencijos organizavimo grupė:

Laima Galvanauskienė, Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja metodinei veiklai,

Algirdas Serva, Plungės Senamiesčio mokyklos direktorius,

Juozas Griškus,  Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Rasa Stonkienė,  Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Kristina Vaškelevičienė, Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Regina Gusčienė, Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.      

                                     IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE

10. Konferencijos pranešėjais bei klausytojais gali būti mokytojai, dirbantys pradinio ugdymo pakopoje.

11. Konferencijos dalyviai registruojasi  užpildę ir atsiuntę registracijos anketą. (Priedas Nr.1 – pranešėjams, Priedas Nr.2 – klausytojams)

12. Dalyvių registracija vyksta  iki 2016 m. kovo 15 dienos.

13. Užpildytą anketą dalyviai siunčia  el. paštu  kristina.kris27@gmail.com

14. Galimos pranešimų pateikimo formos:

14.1. pranešimas;

14.2. stendinis pranešimas;

14.3. projektinio darbo pristatymas;

14.4. filmo demonstravimas;

14.5. kitos kūrybinės formos.

15. Pranešimui skiriama 5 –  7 minutės.

16.  Konferencijos pranešėjai ir dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus. Pažymėjimo kaina –  1,2 Eur.

18. Mokestis už pažymėjimą sumokamas registracijos metu.

 Priedas Nr.1

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS “

REGISTRACIJOS  anketa pranešėjams

Pranešėjo(-ų) vardas(-ai), pavardė(-ės) 
Švietimo įstaiga (įstaigos kodas) 
Kvalifikacinė kategorija 
Pranešėjo kontaktai – telefono numeris, elektroninio  pašto  adresas 
Pranešimo ar pristatymo tema 
Pranešimo ar pristatymo forma 
Reikalinga demonstracinė, programinė įranga (prašome pabraukti)KompiuterisMultimediaKita (įrašyti)  

Anketas siųsti Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei Kristinai Vaškelevičienei iki 2016 m. kovo 15 dienos elektroniniu paštu  kristina.kris27@gmail.com

Priedas Nr.2

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS „MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKAS BENDRADARBIAVIMAS “

REGISTRACIJOS  anketa klausytojams

Dalyvio vardas, pavardė 
Švietimo įstaiga (įstaigos kodas) 
Kvalifikacinė kategorija 
Dalyvio kontaktai – telefono numeris, elektroninio  pašto  adresas 

Anketas siųsti Plungės Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei Kristinai Vaškelevičienei iki 2016 m. kovo 15 dienos elektroniniu paštu  kristina.kris27@gmail.com